درباره نشریه

دو فصلنامه مسطر از سال 1395 فعالیت خود را آغاز کرده است. این نشریه در نظر دارد  به اخلاق نگاهی عالمانه داشته باشد و زمینه را برای جاری ساختن این امر مهم در اجتماع  فراهم نماید. بررسی و حل مشکلات علمی در حوزه اخلاق و انتقال دست‌آوردهای علمی در این حوزه به جامعه، محققان، اساتید و دانشجویان این حوزه از اهداف این نشریه است.