تماس با ما

قم- شهرک پردیسان- بلوار دانشگاه- ابتدای بلوار مولوی- پارک علم و فناوری قم- مرکز الگوسازی رفتار اسلامی مسطر

تلفن: ۳۲۸۱۶۱۷۰-۰۲۵