راهنمای نویسندگان

راهنمای تدوین و شرایط پذیرش و انتشار مقالات

از نویسندگان محترم تقاضا می‌شود از ارسال مقالاتی که برابر با شیوه‌نامه ذیل تهیه نشده است خودداری فرمایند؛ صرفاً مقالاتی ارزیابی می‌شود که مطابق شیوه‌نامه نگاشته و ارسال شده باشد.

پژوهش های ادیانی فصلنامه‌ای در زمینه مطالعات ادیان است. قلمرو مسائل این نشریه، مطالعات ادیانی است که حوزه های زیر را شامل می‌شود:

–  تاریخ ادیان؛ بررسی ماهیت، ظهور، رشد و بالندگی، تطورات و حتی گاه افول ادیان و ارائه نظریات و تحلیل‌های علمی در این زمینه؛

–  جغرافیای تاریخی ادیان؛ نگاه محققانه به محدودة جغرافیایی ادیان در طول تاریخ و قبض و بسط آنها در نواحی مختلف عالم؛

– منابع حجیت در ادیان؛ بررسی تحلیلی و نقد متون مقدس ادیان و منبع‌شناسی آموزه‌ها، آداب و رسوم، اخلاق و حتی شعائر ادیان.

– اعتقادات؛ بررسی، تحلیل و نقد آموزه‌های اعتقادی ادیان در شاخه‌های مبدأ‌شناسی، غایت‌شناسی، جهان شناسی، انسان‌شناسی، فرجام شناسی و… .

– شعائر، احکام و اخلاقیات؛ بررسی تحلیلی و نظریه‌پردازی در ریشة شعائر دینی، تبیین ملاکات احکام عملی و نیز تبیین نظام اخلاقی.

–  مطالعات تطبیقی در عرصه‌های فوق و ارائه نظریات تحلیلی در این زمینه.

 

نویسندگان برای ارسال مقالات باید شرایط زیر را رعایت کنند:

مقالات ارسالی باید برخوردار از صبغه تحقیقی – تحلیلی، ساختار منطقی، انسجام محتوایی، مستند و مستدل بوده و با قلمی روان و رسا به زبان فارسی نگارش یافته و در آن به ارائه مطلب یا نظریه‌ای بدیع در زمینه‌ی تخصصی مطالعات ادیان پرداخته شده باشد. فصلنامه از چاپ مقالات مبتنی بر گردآوری یا ترجمه معذور است.

نویسندگان مقالات حق ارسال هم‌زمان یک مقاله به دو نشریه را ندارند. بنابراین، صرفاً مقاله‌هایی در این مجله ارزیابی می‌شود که در نشریه‌های داخلی و خارجی چاپ یا ارائه نشده باشد.

نویسندگان محترم باید مقاله‌های خود را  از طریق وبگاه اینترنتی به نشانی adyan.urd.ac.ir برای مجله ارسال فرمایند. و مشخصات ذیل را در سامانه تکمیل نمایند: عنوان مقاله؛ نام و نام خانوادگی نویسنده / نویسندگان (معرفی نویسندة مسئول در صورت تعدد نویسندگان)؛ رتبه علمی و لزوماً جایگاه سازمانی مربوطه و  نشانی پست الکترونیک نویسنده / نویسندگان؛ آدرس پستی، تلفن، دورنگار نویسنده مسئول (تماماً به زبان‌های فارسی و انگلیسی). همچنین، نویسنده باید متعهد باشد، مقاله پیش از این در نشریه علمی دیگری به چاپ نرسیده و یا هم‌زمان به نشریه دیگری ارسال نشده است و تا زمان اعلام نتیجه از طرف دفتر نشریه، به نشریه دیگری ارسال نخواهد شد.

مقالات دانشجویان و دانش‌پژوهان مقاطع تحصیلات تکمیلی در صورتی پذیرش و ارزیابی می‌شود که اسم استاد / استادان راهنما نیز در صدر مقاله ذکر شده باشد.

از آنجایی که سه داور، که اطلاعی از مشخصات نویسنده ندارند، مقاله را ارزیابی خواهند کرد، هیچ یک از اطلاعات مربوط به نویسنده در خلاصه و اصل مقاله ذکر نشود.

حجم مقاله از 4500 کلمه کمتر و از 6000 کلمه بیشتر نباشد و در صفحات کاغذ A4 یک‌رو، با فاصله‌ تقریبی میان سطور 5/1 سانتی‌متر، ترجیحاً با قلم میترا و فونت 13 در برنامه‌ Word حروف‌چینی شود.

نویسندگان محترم باید از طریق پایگاه اینترنتی مجله مقالات خود را جهت بررسی ارسال کنند.

مقاله باید مشتمل بر بخش‌های زیر باشد: عنوان، چکیده (حداکثر 150 کلمه)، کلیدواژه (حداکثر 5 واژه)، مقدمه، ساختار اصلی، نتیجه‌گیری و فهرست منابع.

چکیده مقاله باید شامل عنوان و موضوع مقاله، روش تحقیق، مهم‌ترین نتایج و فهرستی از واژگان کلیدی باشد و به طور جداگانه ضمیمه مقاله شود. ترجمه انگلیسی عنوان، چکیده، و کلیدواژه‌های مقاله ضروری است.

پس از پذیرش و انتشار مقاله، حق چاپ آن برای نشریه محفوظ است و نویسنده مقاله مجاز به چاپ آن در جای دیگر نیست.

فصلنامه حق رد یا قبول و اصلاح و ویرایش مقالات را برای خود محفوظ می‌دارد و از بازگرداندن مقالات دریافتی معذور است.

مطالب مندرج در فصلنامه مبین اندیشه‌ها و دیدگاه‌های نویسندگان است و از این بابت مسئولیتی متوجه فصلنامه نیست .

 

شیوه استنا

ارجاعات درون‌متنی مقاله به شیوه زیر باشد:

برای ارجاع به منابع، بلافاصله، پس از نقل‌قول مستقیم، نام خانوادگی نویسنده کتاب یا مقاله، سال انتشار، شماره جلد، و صفحه منبع مورد نظر درون کمانک آورده شود. مثال: (حقیقی، 1366: 1/210).

برای ارجاع به منابع، بلافاصله، پس از نقل‌قول غیرمستقیم، نام خانوادگی نویسنده کتاب یا مقاله، سال انتشار و شماره جلد، و صفحه منبع مورد نظر درون کمانک آورده شود. مثال: (حقیقی، 1366: 1/21-25).

ارجاعات درون‌متنی دیگر متون (غیر از فارسی و عربی)، به شیوه قبل و به زبان اصلی آورده شود. مثال: (Nelson, 2003: 115).

اگر از نویسنده‌ای در یک سال بیش از یک اثر منتشر شده باشد، با درج حروف الف، ب، ج، د، و …، در زبان فارسی و عربی، و حروف a، b، و …، در زبان‌های غیر از فارسی و عربی، پس از سال انتشار، آثار از هم متمایز شوند.

در ارجاعات درون‌متنی به فرهنگ یا دانش‌نامه‌ای که مقالات آنها نویسنده مستقل دارد، نام نویسنده مقاله، سال انتشار، شماره جلد، و صفحه منبع مورد نظر آورده شود. مثال: (انواری، 1373: 6/ ذیل «ابومحمد صالح»).

در ارجاعات درون‌متنی به فرهنگ یا دانش‌نامه‌ای که مقالات آن نویسنده مستقل ندارد، نام فرهنگ / دانش‌نامه، سال انتشار، شماره جلد، و نام مدخل مورد نظر (در گیومه) آورده شود. مثال: (دایرةالمعارف فارسی، 1380: ذیل «ابن‌سینا»).

در ارجاعات درون‌متنی، در مواردی که دو بار پیاپی یا بیشتر از یک منبع استفاده می‌شود، به جای تکرار منبع، از واژه «همان» (و در منابع انگلیسی: Ibid.) استفاده می‌کنیم و در صورتی که دو اثر از نویسنده‌ای واحد به صورت پیاپی بیاید، به جای تکرار نام نویسنده، از واژه همو (و در منابع انگلیسی: Ibid.) استفاده می‌کنیم.

اگر اثری کمتر از سه نویسنده داشته باشد در ارجاع درون‌متنی نام هر سه ذکر می‌شود، اما اگر بیش از سه نویسنده داشته باشد، نام نویسنده اصلی بر اساس شناسنامه کتاب ذکر شده و به سایر نویسندگان با تعبیر «و دیگران» اشاره می‌شود.

در صورتی که نام خانوادگی دو نویسنده مشترک باشد، نام کوچک آنها نیز درج می‌شود.

 

ارجاعات پایان‌متنی مقاله یا همان فهرست منابع به شیوه زیر تنظیم شود:

ارجاعات تکراری کامل آورده شود و از ترسیم خط به جای نام مؤلف خودداری گردد.

ابتدا منابع فارسی و عربی، و سپس منابع دیگر زبان‌ها، بر اساس نام خانوادگی نویسنده، به ترتیب حروف الفبا و به صورت زیر آورده شود:

کتاب: نام خانوادگی نویسنده / نویسندگان، نام نویسنده / نویسندگان (تاریخ انتشار). نام کتاب به صورت ایتالیک (ایرانیک)، نام سایر اشخاص دخیل (مترجم، مصحح، گردآورنده و …)، شماره ‌جلد، نوبت چاپ، محل انتشار: نام ناشر.

مقاله: نام خانوادگی نویسنده، نام نویسنده (تاریخ انتشار). «عنوان مقاله»، نام مترجم، نام نشریه به صورت ایتالیک (ایرانیک)، سال نشریه، شماره نشریه و شماره صفحات ابتدا و انتهای مقاله.

منابع اینترنتی: نام خانوادگی نویسنده، نام نویسنده (تاریخ دسترسی). «عنوان مقاله»، نام وب‌سایت (یا عنوان نشریه الکترونیکی، جلد، سال، و شماره)، صفحه، و آدرس اینترنتی.

در هر یک از موارد فوق در صورتی که سال نشر، محل نشر یا ناشر مشخص نیست، به ترتیب در جای خود (بی‌تا)، [بی‌جا] و [بی‌نا] درج شود.

ارجاع به قرآن: (نام سوره: شماره آیه) مانند (نساء: 16). اگر در ترجمه آیات از ترجمه خاصی استفاده شده باشد مشخصات کتاب‌شناختی آن ترجمه باید در کتاب‌نامه بیاید.

ارجاع به کتاب‌های مقدس: (نام کتاب، باب: آیه) مانند (متی، 2: 12) یا (یسنا، 3: 14).

ارجاع به کتب مشهور یا کتاب‌هایی که نویسنده آنها معلوم نیست: (نام کتاب: جلد/ ص) یا (نام کتاب: بخش) مانند (نهج‌البلاغه: خطبه 27).

در مواردی که نقل به مضمون است یا برای مطالعه و تحقیق بیشتر ارجاع داده می‌شود: (نک.: نام نویسنده، سال: صفحه یا فصلی از کتاب).

قلم ارجاعاتْ دو سایز کوچک‌تر از قلم متن باشد.

معادل اسامی خاص، اصطلاحات و واژگان تخصصی در مقابل آن کلمه، به زبان اصلی، داخل کمانک و دو سایز کوچک‌تر از قلم متن ذکر شود.

مطاب توضیحی به صورت پی‌نوشت درج شود.

 

در ضمن، لطفاً تعهدنامه ذیل را پرینت کرده و مشخصات خود را وارد نمایید، آن را امضاء کنید، و سپس تصویر آن را از طریق سامانه ارسال نمایید:

 

نشریه پژوهش‌های ادیانی

 

فرم تعهد اصالت مقاله

 

اینجانب ………………… نویسندة مسئول مقاله (با ذکر نام دقیق و کامل مقاله ارسالی) ………………………………………………………………………………………………… بدینوسیله گواهی می نمایم که:

 

این مقاله قبلاً در هیچ نشریه­ای اعم از داخلی یا خارجی چاپ نشده است.

این مقاله صرفاً جهت بررسی و چاپ به نشریه پژوهش‌های ادیانی ارسال شده و تا پایان بررسی و داوری مقاله و اعلام نظر نهایی از سوی این نشریه ، به نشریه دیگری ارسال نخواهد شد.

این مقاله حاصل کار اینجانب و (ذکر نام سایر نویسندگان به ترتیب قرارگیری نام و مشخصات خود در مقاله)  بوده و در مواردی که از دستاوردهای علمی و پژوهشی دیگران استفاده شده مطابق ضوابط و رویه معمول ، نام منابع مورد استفاده و سایر مشخصات درج شده است.

سایر نویسندگان مقاله از ترتیب قرارگیری نام و مشخصات خود در مقاله آگاهی و رضایت کامل دارند.

چنان چه در هر مقطع زمانی خلاف موارد فوق ثابت شود، عواقب ناشی از آن را می پذیرم و نشریه مجاز است با اینجانب مطابق با ضوابط و مقررات رفتار نموده و در این صورت هیچ گونه ادعایی نخواهم داشت.